Weboldalunk süti (cookie) fájlokat használ. Ezeket a fájlokat az Ön gépén tárolja a rendszer. A cookie-k személyek azonosítására, látogatási szokásaik követésére nem alkalmasak, szolgáltatásaink biztosításához szükségesek. Az oldal használatával Ön beleegyezik a cookie-k használatába.
Autósiskola
a biztonságos vezetésért
+36-20/9379-100

"B" kategóriás tanfolyam


A ka­te­gó­ria is­mer­te­tése

a) A 3500 kg-​ot meg nem ha­ladó meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­megű gép­ko­csi, amely­ben a ve­ze­tő­ülé­sen kí­vül leg­fel­jebb nyolc ál­landó ülő­hely van.

b) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg nem ha­ladó (könnyű) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 4250 kg.

c) Az a) pont sze­rinti gép­ko­csi­ból és 750 kg meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­me­get meg­ha­ladó (ne­héz) pót­ko­csi­ból álló jár­mű­sze­rel­vény, fel­téve, hogy a pót­ko­csi meg­en­ge­dett leg­na­gyobb össz­tö­mege nem ha­ladja meg a von­tató jármű sa­ját tö­me­gét. E jár­mű­sze­rel­vény meg­en­ge­dett leg­na­gyobb együt­tes össz­tö­mege leg­fel­jebb 3500 kg.


1. A képző szerv:

VÁNDOR Autósiskola
9024 Győr, Bartók Béla u. 1.
Telefon : 06-20/9920-262
Web: www.vandorautosiskola.hu
E-mail: info@vandorautosiskola.hu
Cégformája: egyéni vállalkozás
Vállalkozás nyilvántartási száma : 4539990.
OKÉV regisztrációs száma: 08-0047-05
Felnőttképző nyílvántartásba vételi szám: B/2020/005480
Iskolavezető: Göbölös Gábor
Igazolvány száma: I.-08/45.
Jogcíme: tulajdonos
Ügyfélfogadás helye: 9024 Győr, Bartók Béla u. 1.
Ügyfélfogadás: hétfőtől csütörtökig 10-12-ig és 14-15:30-ig
Iskolavezető ügyfélfogadási ideje: csütörtök: 10-11-ig
Telefon: 06-20-9379-100
Email: info@vandorautosiskola.hu
Telephely címe: Győr, Bartók Béla u. 1.

2. Beiskolázás módja:

- Adategyeztetés céljából hozza magával az alábbi okmányokat:
  • személyi igazolvány, lakcímkártya
  • vezetői engedély (ha van)

3. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

- "B" 1. csoportú orvosi alkalmasság

4. Tanfolyamra történő felvétel feltételei:

-megfelel a meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek
-az előírt életkort betöltötte (17 év) vagy annál legfeljebb 6 hónappal fiatalabb
-minimum 8 általános iskolai végzettségről a jelentkezési lapon nyilatkozott
-írni, olvasni tud.

5. Kezdő vezetői engedély

Első alkalommal megszerzett nemzetközi vezetői engedély a kiadás időpontjától számított 2 évig  kezdő vezetői engedélynek minősül. Ez idő alatt pótkocsi nem vontatható. A vezetői engedély külföldön csak a 18. életév betöltése után érvényes!

6. Elméleti kötelező óraszámok:

Az elméleti tantárgyak hallgatása kötelező, hiányzás esetén és a kötelező óraszámon felül konzultációs lehetőséget biztosítunk. Megengedett hiányzás: a kötelező óraszám 10%-a.
A tanfolyam elvégzéséről az iskolavezető 3 napon belül igazolást ad ki.
A minimális kötelező óraszám: 28 óra.
A képző szerv által tartott órák száma:
  • szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
  • járművezetés elmélete: 6 óra
  • közlekedési ismeretek: 18 óra
Elméleti tanórák ideje: 45 perc
Képzés helye: 9024 Győr, Bartók B. út 1. (elmélet)

7. Gyakorlati kötelező óraszámok, menettáv:

alapoktatás: 9 óra
város: 14 óra
országút: 4 óra
éjszaka: 2 óra
Gyakorlati órák ideje: 50 perc
Előírt menettáv: 580 km

8. Képzési díjak:

Mindig az adott időben érvényes díjak szerint kell fizetni az esedékes összeget!
Árváltozás jogát fenntartjuk, változás esetén a még le nem vezetett órákra a mindenkori óradíjat kell fizetni. Ha a jelöltnek nem elég a kötelező előírt óraszám, akkor pótórákat vehet. Igénylés módja: a tanuló az iskola nevére kiállított csekken befizeti az igényelt pótórák számának megfelelő összeget. Bemutatja a csekket és jelzi igényét az oktató vagy a képzőszerv felé.
Tandíjfizetés az oktatás ütemének megfelelő részletekben nyugta, illetve számla kiadása ellenében történik.

Aktuális képzési díjainkról a Képzési díjak menüpontban tud tájékozódni.

9. Vizsgák, Vizsgadíjak, Vizsgaigazolás:

Vizsgára bocsátás feltételei:
- elméleti vizsgát tehet, ha a meghatározott életkort betöltötte, vagy annál
legfeljebb 3 hónappal fiatalabb
- elméleti tanfolyamot elvégezte
- orvosi alkalmasságot elméleti vizsgára jelentés előtt igazolta
- gyakorlati vizsgát tehet, ha a meghatározott életkort betöltötte.
  • a tanfolyam elméleti részét elvégezte, vagy annak elvégzése alól az iskolavezető (külön jogszabály alapján) mentesítette.
  • megfelel a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi, valamint / írásbeli nyilatkozata alapján / a külön jogszabályban meghatározott közlekedésbiztonsági feltételeknek.
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
  • kötelező óraszámot levezette, menettávot teljesítette.

Ha a vizsgázó a vizsgán nem jelenik meg és távolmaradását meghatározott feltételek szerint nem menti ki, újabb vizsgát a vizsgadíj befizetése után tehet. Sikertelen vizsga esetén újabb vizsgát tenni csak a vizsgadíj ismételt befizetése után lehet.

A sikeres elméleti vizsga két évig érvényes. A tanfolyam kezdetétől számított 9 hónapon belül kezdeményezni kell a tanuló elméleti vizsgára jelentését, 12 hónapon belül sikeres elméleti vizsgát kell tenni.
A pótvizsga a vizsgadíj újbóli megfizetése után a 4. munkanapon lehetséges.
Forgalmi gyakorlati vizsga max. 5-ször tehető. Az 5. sikertelen vizsga után rendkívüli pályaalkalmassági vizsgálat sikeres letétele a feltétele a további tanulásnak.

A vezetői engedély kiadásának feltételéül a külön jogszabályban meghatározott vizsgáztatási előírásoknak az a vizsgázó tett eleget, aki az egyes kategóriákhoz, alkategóriákhoz, kombinált kategóriákhoz előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási eljárások teljesítését a Közlekedési Felügyelőség meghatározott tartalmú vizsgaigazolás kiállításával igazolja.
A vizsgaigazolást a Felügyelőség három munkanapon belül a vizsgázó részére kiállítja és kiadja, ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek, , a min. 8 osztályos végzettséget , valamint elsősegély-nyújtó vizsga meglétét igazolta.

Aktuális vizsgadíjainkról a Képzési díjak menüpontban tud tájékozódni.

10. Tanuló jogai:

-a tanulónak joga van a képzés megkezdése előtt tájékozódni és megismerni a képzőszerv vállalási feltételeit
-a képzést megszakítani, a tanfolyam elvégzett részéről hivatalos igazolást kérni
-az elméleti tanfolyamon a hiányzások pótlása érdekében , másik tanfolyam foglalkozásán részt venni
-panaszt tenni
-titoktartást követelni a képzőszervtől, oktatótól egyaránt, a személyiségét érintő kérdésekben
-tanfolyami díjról számlát kérni.

11. Tanuló kötelezettségei:

-a tandíjat minden esetben előre megfizetni
-a képzőszerv iskolai és pénzügyi rendtartását elfogadni, betartani
-az elméleti és gyakorlati foglalkozáson kipihent, józan állapotban ,az oktatás körülményeihez igazodó öltözetben megjelenni
-az általános emberi normákat betartani, a foglalkozásokon, gyakorlati oktatás során egyaránt aktívan részt venni
-mulasztásait, hiányosságait pótolni
-AM, A1, A2, A+, A kategóriás képzés esetén /az oktatójárművet kivéve/ felszerelést biztosítani /kesztyű, protektorok, bukósisak stb./

12. Áthelyezési igazolás kiállítása:

Ha a Hallgató úgy dönt, hogy a tanfolyam közben képzőszervet változtat, igényét be kell jelenteni az iskolánál. Ebben az esetben 10.000,-Ft (az tízezer forint) az eljárási díj, valamint az adott kategóriára addig igénybevett szolgáltatás (kedvezmény nélküli) teljes költségét meg kell téríteni.
Amennyiben a hallgató a képzést félbehagyja, az addig befizetett tandíj összege nem fizethető vissza! Abban az esetben sem, ha a szolgáltatást nem vette igénybe.
Tandíjhátralék esetén, a hallgató vizsgára nem bocsátható!
Az iskolavezető az áthelyezési kérelmet 3 munkanapon belül kell, hogy hitelesítse kézjegyével. Ha a Hallgatónak akár az elméleti, akár a gyakorlati oktatás során bárminemű problémája merülne fel, úgy azzal az iskola vezetőjéhez fordulhat.
Ha az iskola a felmerült gondot, problémát nem tudta kielégítően megoldani és a hallgató ezért az iskola ellen panasszal kíván élni, úgy a Győr – Moson - Sopron megyei Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége (9028 Győr, Tatai út 3.), mint felügyeleti szervhez fordulhat panasza orvoslása céljából.
 

Eredményes felkészülést, sikeres vizsgákat és BALESETMENTES közlekedést kívánunk Önnek.